badkamerarchitectuur

verkoopstyling

HOUSEVISUALS.NL trainingen 1. Definities a. HOUSEVISUALS.nl: HOUSEVISUALS.nl trainingen b. Opdracht: de opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, en examinering, alles in de ruimste zin des woords. c. Training(en): een door HOUSEVISUALS.nl verzorgde training, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van training. Onder een training wordt verstaan een training waarvoor aanmelding voor iedere geïnteresseerde open staat ". d. Deelnemer(s): de door derden opgegeven personen, dan wel de personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door HOUSEVISUALS.nl verzorgde training. e. Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een training waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. f. Onderwijsmateriaal: training-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een training of opdracht wordt gebruikt. 2. Toepasselijkheid 2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van HOUSEVISUALS.nl en op alle door HOUSEVISUALS.nl gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken. 2.2 Door aanmelding aanvaarden deelnemers de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van deelnemer, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 Indien een derde persoon zorgt voor aanmelding van deelnemer, verplicht deze derde zich jegens HOUSEVISUALS.nl deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. 3. Overeenkomsten Aanmeldingen zijn voor HOUSEVISUALS.nl definitief en bindend nadat HOUSEVISUALS.nl deze schriftelijk of per e-mail of met de elektronische inschrijfformulieren heeft ontvangen. 3.1 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de training, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van HOUSEVISUALS.nl, maar kunnen redelijkerwijs afwijken. 3.2 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door HOUSEVISUALS.nl vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van de training, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs. 4. Prijzen 4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. HOUSEVISUALS.nl is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan deelnemer door te berekenen. 4.2 Afhankelijk van het niveau van de deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de opdracht of van de training korter of langer uitvallen dan HOUSEVISUALS.nl had aangegeven. 5. Levering 5.1 HOUSEVISUALS.nl is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen HOUSEVISUALS.nl en deelnemer zo spoedig mogelijk hierover overleggen. 6. Betaling 6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient deelnemer facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen. 6.2 Deelnemer is, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. 6.3 Alle kosten die HOUSEVISUALS.nl moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever of deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 115,-. 6.4 HOUSEVISUALS.nl heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door HOUSEVISUALS.nl van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door HOUSEVISUALS.nl is ontvangen. 7. Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal 7.1 Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door HOUSEVISUALS.nl verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de deelnemer de training met succes zal doorlopen c.q. afronden. 7.2 HOUSEVISUALS.nl heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training verhinderen, van verdere deelneming aan de training uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het traininggeld onverlet. 7.3 Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. HOUSEVISUALS.nl is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd. 7.4 In principe worden geen duplicaten van onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. HOUSEVISUALS.nl kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. 8. Intellectuele eigendomsrechten 8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door HOUSEVISUALS.nl vervaardigde onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of training, berust bij HOUSEVISUALS.nl, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 8.2 Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door HOUSEVISUALS.nl vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van HOUSEVISUALS.nl niet toegestaan om onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins. Ook is het niet toegestaan om onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen. 9. Aansprakelijkheid 9.1 HOUSEVISUALS.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer. 9.2 Al het door HOUSEVISUALS.nl ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of training, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan HOUSEVISUALS.nl op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. HOUSEVISUALS.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken. 9.3 Tijdens een training reiken docenten en collega-deelnemers geregeld praktische tips, ideeën en mogelijke oplossingen voor (problemen in) de praktijk aan. Hoewel de docent erop toeziet dat deze aanbevelingen/adviezen zo verstandig en zinvol mogelijk zijn, kunnen HOUSEVISUALS.nl en de docent op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze aanbevelingen/adviezen. HOUSEVISUALS.nl en de docenten aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. 10. Annulering 10.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft HOUSEVISUALS.nl altijd het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. 10.2 Annuleren van een training door deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van HOUSEVISUALS.nl. De geplande startdatum van de training geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. 10.3 Voor trainingen geldt dat deelnemer kosteloos kan annuleren tot zes weken voor de aanvang van de training. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan zes weken voor de aanvang van de training wordt geannuleerd. 10.4 Tussentijdse beëindiging door deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding. 11. Overmacht Indien naar het redelijk oordeel van HOUSEVISUALS.nl een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door deelnemer vooruitbetaalde gelden zullen door HOUSEVISUALS.nl in dat geval worden terugbetaald. Indien de overmacht een bepaalde trainingbijeenkomst betreft, zal HOUSEVISUALS.nl voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele trainingprogramma een tijdseenheid opschuiven. 12. Toepasselijk recht Op alle met HOUSEVISUALS.nl gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter, voor zover deelnemer niet binnen één maand nadat HOUSEVISUALS.nl zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen. Wijzigingen voorbehouden (1 november 2013)